S T A N O V Y

České ekonometrické společnosti

 

Článek I. - Název

Název organizace je Česká ekonometrická společnost, v dalším textu zkráceně "Společnost". Sídlem Společnosti je Praha.

 

Článek II. - Cíle

Cíle Společnosti jsou:

a) Podporovat rozvoj teoretické ekonomie, ekonometrie a jejich aplikací. Za tímto účelem Společnost organizuje schůzky, konference, semináře a podporuje publikování vědeckých a aplikačních výsledků na tomto poli. Organizuje vědecké stáže svých členů v institucích, jejichž činnost, je zaměřena na teoretický výzkum nebo praktické aplikace ekonometrických metod.

b) Podporovat vzdělávací a osvětovou činnost na tomto poli. Za tímto účelem Společnost organizuje přednášky a panelové diskuse pro pracovníky centrálních ekonomických institucí, bankovní a manažérské sféry, obchodu a zemědělství s cílem seznámit je s možnostmi aplikací těchto metod v jejich profesionální činnosti. Zabezpečuje poradenskou činnost týkající se možností získat kvalifikaci v ekonometrii a pečuje o úroveň vzdělání v teoretické ekonomii ve všech veřejných a soukromých institucích. Společnost se stará o standardizaci ekonometrické terminologie v českém jazyce.

c) Informovat o užitečných aplikacích ekonometrie. Za tímto účelem Společnost poskytuje bezplatné konzultace soukromým firmám a veřejným institucím. Konzultace jsou prováděny členy společnosti, kteří mají nejlepší profesionální způsobilost pro úspěšné řešení daného problému. Společnost podporuje konzultační činnosti v ekonometrii, která je prováděna na komerční bázi, a poskytuje objektivní informace o její úrovni.

d) Organizovat a koordinovat kontakty s partnerskými organizacemi podobného zaměření v zahraničí. Za tímto účelem finančně podporuje v rámci svého rozpočtu účast členů na specializovaných konferencích v zahraničí a organizuje pobyty zahraničních odborníků v České republice.

 

Článek III. - Členství

a) Členy Společnosti jsou fyzické osoby - individuální členství nebo právnické osoby - kolektivní členství.

b) Všichni individuální členové mají stejná práva zahrnující právo volit, být volen a pracovat v radě Společnosti

c) Účastní-li se členové Společnosti akcí organizovaných Společností, mají zvláštní výhody.

d) Kolektivními členy mohou být firmy, instituce nebo jiné organizace, které si přejí podporovat Společnost.

e) Členství ve Společnosti je založeno na vědecké kvalifikaci a je nezávislé na rase, náboženství a politickém přesvědčení.

 

Článek IV. - Individuální členství

1) Individuálním členem se může stát uchazeč, který podá na sekretariátu Společnosti přihlášku obsahující informaci o jeho kvalifikaci, spolu s jmény dvou doporučujících osob, které jsou členy Společnosti. Přihláška může být podána také dvěma členy Společnosti se souhlasem uchazeče.

2) O přijetí kandidáta rozhoduje rada Společnosti.

 

Článek V. - Kolektivní členství

Podmínky kolektivního členství budou stanoveny individuálně formou smlouvy mezi zainteresovanou stranou a Společností.

 

Článek VI. - Funkcionáři

1) Všichni funkcionáři Společnosti musí být jejími členy v době, kdy jsou jmenováni. Funkcionáři Společnosti jsou vybíráni z těch jejích členů, kteří prokazují dlouhodobě angažovanost a publikační činnost v oblasti teoretické ekonomie a ekonometrie.

2) Prezident je vedoucí výkonný reprezentant Společnosti, jenž vykonává všechny povinnosti, které jsou požadovány ve Stanovách nebo dané radou.

3) Viceprezident (jenž se stává prezidentem po uplynutí jeho funkčního období jako viceprezidenta) pomáhá prezidentovi plnit ty jeho povinnosti, které prezident určí. V případě, že prezident není schopen, podle jednomyslného rozhodnutí přijatého na schůzi rady přítomnými členy. Povýšení viceprezidenta na prezidenta není dotčeno plněním prezidentských povinností během libovolné části jeho funkčního období jako viceprezidenta.

4) Tajemník plní povinnosti, které jsou obvyklé pro Sekretariát organizace požadované jejími Stanovami a plynoucí z činnosti rady.

5) Hospodář plní povinnosti obvyklé pro hospodáře organizace a povinnosti požadované Stanovami a plynoucí z činnosti rady.

6) Revizor plní funkci kontrolního orgánu Společnosti a je volen na dvouleté období. Nejméně jednou ročně podává zprávu o kontrolní činnosti.

7) Náprava nesprávných rozhodnutí vydaných funkcionáři nebo orgány Společnosti. Proti nesprávnému rozhodnutí, které je vydáno v rozporu s právními předpisy nebo stanovami Společnosti lze podat opravný prostředek (odvolání). O opravném prostředku rozhoduje Rada, která nesprávné rozhodnutí změní nebo zruší. Vydá-li nesprávné rozhodnutí Rada o opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí rozhodne president Společnosti.

 

Článek VII. - Rada Společnosti

Rada řídí záležitosti Společnosti , svolává schůze, určuje program a publikační politiku, investuje a hospodaří s fondy Společnosti a schvaluje zřízení výborů.

Rada Společnosti se skládá z jejích členů, bezprostředně odstupujícího prezidenta a šesti dalších členů Společnosti.

Rada doplňuje všechna svoje volná místa většinovou volbou členů Rady, kteří jsou přítomni na schůzi s následujícími výjimkami.

1. Funkci prezidenta přejímá viceprezident.

2. V případě, že jak funkce prezidenta, tak funkce viceprezidenta jsou neobsazené, Rada může zvolit dočasného prezidenta.

3. Volná funkce viceprezidenta zůstává neobsazena až do pravidelných voleb, organizovaných podle Stanov.

4. Jestliže odstupující prezident není k dispozici, jeho pozice zůstává neobsazena a Rada Společnosti bude mít 10 resp. 11.

Každý člen Výboru takto zvolený zůstává ve své funkci až do dalšího valného shromáždění nebo až do doby, kdy on nebo jeho nástupce je regulérně zvolen podle Stanov.

 

Článek VIII. - Volby a funkční období funkcionářů a Rady

1) Viceprezident , tajemník, hospodář a dva další členové Výboru, kteří musí v momentě své nominace být členy Společnosti, jsou voleni na každé dva roky pomocí hlasovacích lístků. Také volné funkce prezidenta a členů Rady jsou obsazovány na základě výsledků voleb.

2) Viceprezident jmenuje mandátovou komisi obsahující pět kandidátů, kteří musí být schváleni Radou.

3) Alespoň pět měsíců před plánovaným termínem valného shromáždění mandátová komise nominuje jednoho nebo více kandidátů pro každou neobsazenou funkci a informuje o své nominaci členy Společnosti.

4) Tajemník přijímá dodatečné nominace podané formou petic alespoň pěti členů, které obdrží alespoň tři a půl měsíce před plánovaným termínem valného shromáždění.

5) Alespoň 6 týdnů před valným shromážděním posílá tajemník každému členovi hlasovací lístek obsahující jména kandidátů nominovaných mandátovým výborem nebo peticí a volné místo do kterého volič může doplnit jiná jména.

6) Hlasovací lístek, ve kterém volič neoznačil voleného kandidáta a který nebyl dodán v zalepené obálce s voličovým jménem alespoň dva týdny před valným shromážděním tajemníkovi nebo jinému funkcionáři, který byl jmenován prezidentem, nemůže být uznán.

7) Hlasovací lístky jsou shromážděny členy volební komise, která je nominována prezidentem a výsledky budou oznámeny na následujícím valném shromáždění. Kandidáti, kteří obdrželi většinu kladných hlasů, budou vyhlášeni jako zvolení na obsazované funkce. V případě rovnosti hlasů na kteroukoli funkci bude volba provedena členy přítomnými na valném shromáždění pomocí tajného hlasování.

8) Funkční období začíná termínem pracovního zasedání valného shromáždění. Viceprezident bude pracovat v Radě 6 let, protože jeho funkční období se skládá z dvou let jako viceprezident, dva roky jako prezident a dva roky jako odstupující prezident. Tajemník a hospodář jsou voleni na dvouleté období a mohou pokračovat ve svých funkcích po nejvýše dvě volební období. Další dva členové výboru jsou zvoleni na dva roky a práce v jejich funkcích probíhá v šestiletém volebním období. Jestliže člen výboru ukončí předčasně svoji činnost, je zvolen jeho nástupce, který bude pracovat v této funkci po zbývající část odpovídajícího volebního období.

9) Žádný funkcionář ani člen Rady nemůže být zvolen na tutéž funkci ve dvou po sobě následujících obdobích s výjimkou a) tajemníka b) hospodáře, c) člena Rady, který byl zvolen na volné místo pro období kratší než jsou tři roky.

 

Článek IX. - Sekce

1) Po schválení v Radě mohou členové tvořit sekce k podpoře cílů Společnosti. Sekce může být odborná, teritoriální a studentská.

2) Členové, kteří hodlají vytvořit sekci, podají Radě ke schválení písemný návrh orientace a organizačních stanov. Pro studentskou nebo teritoriální sekci je nutné shromáždit alespoň deset podpisů na odpovídající petici.

3) Členství v odborné sekci Společnosti může být nabízeno osobám, které nejsou členy Společnosti.

4) Sekce Společnosti může být zrušena rozhodnutím Rady

 

Článek X. - Změny ve Stanovách

1) Změny Stanov mohou být prováděny pouze na základě formálních návrhů plynoucích z diskusí v pracovních zasedáních řádně plánovaných shromáždění Společnosti a z voleb podle paragrafu 4 níže.

2) Změna Stanov může být navržena Radou nebo peticí dodanou prezidentovi, která je podepsána alespoň 10 členy Společnosti.

3) Tajemník posílá kopie navrhovaných změn všem členům Společnosti alespoň tři týdny před plánovanou schůzí Společnosti a vytváří vhodné podmínky pro diskusi v pracovním zasedáním na schůzi Společnosti.

4) Alespoň 8 týdnů po této schůzi tajemník posílá kopie navrhované změny vysvětlující její cíle, hlasovací lístky a datum změny Stanov všem členům Společnosti.

5) Změna navrhovaná Radou v souhlase s jejím rozhodnutím může být prezentována členům s modifikacemi, které byly získány na základě diskusí v pracovních zasedáních řádně plánované schůze. Změna navrhovaná peticí je prezentována členům v její původní podobě, ale Rada je oprávněna navrhnout doplňky k její změně na základě diskusí na pracovním zasedání řádně plánované schůze.

6) Hlasovací lístek, na kterém volič neoznačil svou volbu a který nebyl vrácen do sekretariátu v zalepené obálce se jménem voliče do data určeného tajemníkem, bude neplatný. Termín pro vrácení hlasovacích lístků může být nejpozději 12 týdnů po datu schůze.

7) K přijetí navrhované změny je třeba kladných hlasů alespoň dvou třetin účastníků hlasování. Členové volební komise jsou nominováni prezidentem.

8) Výsledek hlasování oznamuje sekretář všem členům. V případě, že změna byla schválena, je datum platnosti dáno datem stanoveným předem.

 

Článek XI. - Výbory

1) Stálý výbor a ad hoc výbory vytváří prezident po konzultacích s viceprezidentem a se souhlasem Rady. Společnost má následující stálé výbory:

- mandátový

- publikační

- vzdělávací

- programový výbor.

2) Stálý výbor a libovolné jiné výbory vytvořené prezidentem spravují své záležitosti podle pravidel, které mohou být přijaty Radou pro tento účel.

 

Článek XII. - Schůze a zasedání

1) Valné shromáždění Společnosti se koná jednou ročně v termínu, který určí Rada. Během Valného shromáždění se uskuteční pracovní zasedání ve kterém jsou předneseny zprávy funkcionářů, volební komise zveřejní výsledky voleb, úvahy o změnách Stanov a různé další záležitosti.

2) Mimořádná Valné shromáždění Společnosti, která může zahrnovat pracovní zasedání může být svolána rozhodnutím Rady.

3) Schůze Rady jsou svolávány současně se shromážděními Společnosti a podle požadavku prezidenta a tří jiných členů Rady, ale pouze po podané informaci všem členům Rady. Rada je usnášení schopná, jestliže je přítomna většina jejích členů. Za výjimečných okolností může být pro hlasování použito pošty. Jestliže je užito hlasování cestou pošty, je ke schválení potřebný souhlas většiny všech členů Rady.

 

Článek XIII. - Financování činnosti Společnosti

1) Finanční záležitosti Společnosti jsou řízeny podle obecně přijímaných pravidel platných v podobných organizacích.

2) Příjmy Společnosti se skládají z:

a) členských příspěvků,

b) příspěvků kolektivních členů,

c) příjmů od profesionálních organizací a z vzdělávacích a konzultačních činností a publikací

d) sponzorských příspěvků a darů

 

Článek XIV. - Příspěvky

a) Rada Společnosti určuje výši členských příspěvků individuálních členů a příspěvky kolektivních členů

b) Rada může schválit nižší členské příspěvky pro studenty, důchodce a pro členy kteří vykonávají základní vojenskou službu.

 

Článek XV. - Ukončení členství

1) Každý člen může rezignovat po písemné rezignaci podané tajemníkovi. Odstoupený člen může znovu nabýt svého členství na základě souhlasu Rady po zaplacení příslušných příspěvků.

2) Jestliže nějaký člen nevyrovná své příspěvky do termínu určeného Radou, jeho jméno bude vymazáno ze seznamu členů po předběžném písemném upozornění.

3) Člen, jehož chování by mohlo poškodit dobré jméno Společnosti, může být vyloučen ze členství a z jakékoliv funkce na základě dvoutřetinového rozhodnutí Rady o jejíž schůzi byl alespoň 20 dní předem informován a na které jsou předneseny proti němu námitky a je mu dáno možnost odpovědět na tyto námitky buď osobně nebo písemně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce.

 

Článek XVI. - Publikace

1) Každý člen Společnosti, který zaplatil příspěvek, má právo obdržet informační publikace Společnosti.

 

Článek XVII. - Zprávy

1) Žádná zpráva nebude přijata pro prezentaci na shromáždění Společnosti bez dodání titulu a abstraktu zprávy předsedovi programového výboru.

2) Každý abstrakt obdržený do ohlášeného termínu bude publikován v písemném programu schůze za podmínky, že odpovídá všeobecně přijatým morálním a etickým normám a má vztah k teoretické ekonomii nebo ekonometrii.

3) Je zajištěna ústní prezentace jakékoli zprávy a abstraktu, který vyhovuje požadavkům uvedeným v paragrafu 1 a 2 výše, a který odpovídá oznámenému tématu schůze.

4) Předseda programového výboru má právo určit maximální dobu pro ústní prezentaci a diskusi každé zprávy.

 

Článek XVIII. - Spolupráce

1) Česká ekonometrická společnost může spolupracovat s jinými organizacemi, jejichž cíle jsou slučitelné s článkem II. těchto Stanov.

2) Společnost může spolupracovat s jinými odbornými společnostmi ve formě, která neporušuje tyto Stanovy a za pravidel stálých výborů Společnosti. Tato spolupráce může zahrnovat vzájemné úlevy příspěvků a poplatků.

 

Praha 25. října 1993