Zápis z valné hromady České ekonometrické společnosti konané dne  22.11.2012

 

Prezence dle prezenční listiny

1.    Zahájení
2.    Zpráva o činnosti České ekonometrické společnosti v roce 2012
3.    Zpráva o hospodaření České ekonometrické společnosti za minulé období
4.    Příprava voleb v roce 2013
5.    Diskuse
6.    Usnesení
7.    Závěr

Ad 1) Valnou hromadu zahájila presidentka ČES Jana Hančlová.

Ad 2) Byla přednesena Zpráva o činnosti ČES (112011-102012), která obsahovala následující body:

a)   Bulletin České ekonometrické společnosti – informace o financování časopisu, odborné úrovni časopisu a organizaci recenzního řízení. Poděkování členům Redakční rady za redaktorskou činnost a oponentům za kvalitní zpracování posudků.

b)   Semináře a konference:

·             Podpora konference MME 2012 (září 2012, Karviná) v programovém výboru, v rámci oponentního řízení, odborné příspěvky i v soutěži o nejlepší příspěvek studentů doktorského studia. Další ročník MME 2013 bude 11.-13.9.2013 v Jihlavě.

·             Pravidelný semináře výpočtové ekonomie na ZČU v Plzni.

·             Odborný semináře pro doktorandy z ekonomické dynamiky- v letním i zimním semestru na UTIA v Praze ( 2-3x za měsíc, viz web ČSE).

c)    Ekonometrický den a Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci.
Prof. Dupačová, předsedkyně hodnotící poroty, seznámila Valnou hromadu s výsledky této soutěže za rok 2011/2012 (viz příloha 1). Doc. Hančlová poděkovala hodnotící komisi pod vedením prof. Dupačové i paní Anfilové, panu Hlávkovi, paní Dostálové za obětavou práci při organizaci soutěže.

d)   Byla vyhlášena Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru teoretická ekonomie pro rok 2013 (viz webové stránky ČES). První místo je dotováno částkou 10. tis. Kč, za vítěznou práci, a druhé resp. třetí místo knižními cenami v hodnotě 3 tis. Kč resp. 1 tis. Kč. Lze přihlásit bakalářskou, diplomovou práci nebo jejich část a část disertační práce. Rozsah max 25 stran do 20.4.2013. Podrobnější informace jsou na webu společnosti ČES.

Ad 3) Zprávu o hospodaření společnosti předložil prof. Vošvrda. Hospodaření společnosti skončilo přebytkem. V uplynulém období nebyly vybírány členské příspěvky. Výdaje tvořily náklady na pořádání Soutěže o nejlepší práci z oboru teoretické ekonomie a pořádání Ekonometrického dne. (viz příloha č. 2)

Ad 4) Příprava voleb v roce 2013. Doc. Hančlová seznámila Valnou hromadu a stávajícím Výborem a Radou české ekonometrické společnosti. Byly předloženy následující návrhy kandidátů pro volby ČES na rok 2013-2014:
Prezident ČES – Pánková

          Výbor ČES – Kodera, Vošvrda, Hančlová, Baruník
Rada ČES – Dupačová, Hušek, Kaňková, Tichý, Vácha, Krištoufek, Lukáš
sekretariát – paní Dostálová.

Ad 5) Diskuse

·   Placení příspěvků ČES ve výši 200 Kč elektronickou formou s jednoznačnou identifikací člena společnosti ČES jako variabilní symbol nebo platba v rámci podzimního Ekonometrického dne.

·   Prof. Dupačová požádala o uvolnění a doplnění hodnotící komise pro Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci.

·   Proběhla diskuse k organizaci a hodnocení soutěže doktorandů v rámci konference MME.

Ad 7) Valnou hromadu ukončila presidentka společnosti Jana Hančlová s poděkováním za aktivní účast.

Ad 8) Následovala prezentace vítězné práce Lenky Slámové (MFFUK) Modeling financial returns by discrete stable distributions.