Usnesení Valné hromady ČES

 

Valná hromada ČES konaná dne 26. 11. 2015

  1. Schvaluje zprávu o činnosti ČES v uplynulém roce
  2. Schvaluje zprávu o hospodaření v uplynulém roce a plán výdajů na následující rok.
  3. Ukládá výboru ČES vyhlásit Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru teoretické ekonomie pro rok 2016. Práce budou přijímány v jazyce českém, slovenském a anglickém. Finanční ceny je třeba vyzvednout nejpozději do 30. 11. následujícího roku, jinak propadají ve prospěch ČES.
  4. Děkuje doc. Hlávkovi a všem členům poroty za práci pro Soutěž v roce 2015.
  5. Děkuje Dr. Baruníkovi a redakční radě za práci pro časopis Bulletin ČES a realizaci jeho sloučení s časopisem AUCO.
  6. Děkuje Prof. Vošvrdovi za dlouhodobou práci ve vedení a v ediční radě Bulletinu ČES a později Czech Economic Review, jejíž ukončení oznámil v průběhu roku 2015.
  7. Doporučuje pokračovat ve vybírání členských příspěvků ve výši 200,- Kč ročně; členové budou vyzváni k zaplacení vždy před konáním Ekonometrického dne.
  8. Schvaluje kandidátku pro nadcházející volby do vedoucích orgánů ČES (viz příloha).
  9. Termín konání příštího Ekonometrického dne bude v listopadu 2016.

 

Praha 26.11.2015

 Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
president ČES
PŘÍLOHA: KANDIDÁTKA PRO NADCHÁZEJÍCÍ VOLBY

 

 

Výbor:          

 

Rada:          

 

prezident

 

Jitka Dupačová

Zdeněk Hlávka

Miloslav Vošvrda

 

Roman Hušek

 

 

Vlasta Kaňková

 

 

Ladislav Krištoufek

viceprezident

 

Ladislav Lukáš

 

Jozef Barunik

 

Zuzana Prášková

Tomáš Tichý

 

 

Lukáš Vácha

 

 

 

členové

 

 

 

 

 

Jana Hančlová

 

 

Jan Kodera

Václava Pánková

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.:  Členové, jejichž jména jsou psaná kurzívou, nejsou v tomto období voleni. Jejich funkce vyplývá ze stanov ČES.